regulamin promocji

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „ZREDUKUJ STRES ZA DARMO”

(dalej „Regulamin”)

§ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „Zredukuj stres za darmo”, zwanej dalej „Promocją”, jest H.S.M. Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi (91-520) ul. Okólna 186, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego I Sekcja pod numerem KRS 0000332270, NIP 7262611292, REGON 100638981 zwana dalej „Organizatorem”.

 1. Celem Promocji jest prezentacja :
 • metody badania stresu STRD (Skaningowa Diagnostyka Termoregulacyjna) (strd.com.pl)
 • urządzeń rewitalizujących i regenerujących organizm o nazwie Energy Cube i Energy Expert (energycube.pl)

Wymienione wyżej produkty i usługi dostępne są w placówkach partnerskich Organizatora oraz na stronie internetowej (sklep.energomedica.pl) na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Punkty Partnerskie”)

 1. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 1 sierpnia 2018 roku do odwołania.
 2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kc.
 3. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2 NAGRODY

 1. W Promocji zostaną przyznane nagrody w postaci 30 minutowej sesji redukcji stresu składającej się z :
 • Podstawowego, wstępnego, badania STRD określającego u osoby badanej m.in. poziom odporności na stres, ogólny poziom energii organizmu, poziomy energii w sferze mentalnej (IQ) odpowiedzialnej za myślenie, emocjonalnej (EQ) odpowiedzialnej za odczuwanie i behawioralnej (AQ) odpowiedzialnej za działanie. Celem badania wstępnego jest określenie wyżej wymienionych poziomów przed sesją redukcji stresu.
 • Aplikacji zaprogramowanej specjalnie na potrzeby osoby badanej kostki regeneracyjnej i rewitalizacyjnej Energy Expert na czas ok. 20 minut.
 • Podstawowego, podsumowującego, badania STRD określającego u osoby badanej m.in. poziom odporności na stres, ogólny poziom energii organizmu, poziomy energii w sferze mentalnej (IQ) odpowiedzialnej za myślenie, emocjonalnej (EQ) odpowiedzialnej za odczuwanie i behawioralnej (AQ) odpowiedzialnej za działanie. Celem badania podsumowującego jest określenie wyżej wymienionych poziomów po sesji redukcji stresu.
 • Podsumowanie sesji redukcji stresu przez osobę wykonującą badanie STRD.

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych
 2. Nagrodę można otrzymać tylko raz w czasie trwania Promocji.
 3. Wartość 30-to minutowej sesji redukcji stresu wynosi 200 złotych brutto.
 4. Nagrody zostaną podzielone na poszczególne Punkty Partnerskie.
 5. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 6. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Nagrody Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji, a przed otrzymaniem nagrody, spełnić następujące czynności :
 • Polubić fanpage facebook.com/diagnostykastresu
 • Udostępnić post reklamujący Promocję na swoim profilu Facebook
 • Przeczytać i zaakceptować niniejszy Regulamin i politykę RODO
 • Zezwolić osobie pracującej w Punkcie Partnerskim lub Organizatorowi na dokonanie stosownej weryfikacji, uniemożliwiającej ponowne skorzystanie z Promocji,
 • Odebrać Nagrodę w Punkcie Partnerskim.
 1. Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w czasie trwania Promocji.
 2. Wydawanie Nagród w punktach partnerskich odbywać się będzie we wszystkie dni czasu Trwania Promocji w godzinach pracy tych Punktów.
 3. Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi bezpośrednio po stwierdzeniu przez pracownika Punktu Partnerskiego, iż Uczestnik wypełnił wszystkie warunki Promocji.

§ 4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie do Organizatora.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym. 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Punktach Partnerskich, w których wydawane są nagrody w Promocji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.